Bon retou! Nou te manke ou!
Pandan w ap lakay ou

Resous, nimewo kontak, adrès imèl, ak sèvis sipò pou tout elèv, ki gen ladan elèv k ap aprann lang angle ak elèv ki gen andikap.

BPS te deside kòmanse nan mòd aleka (tout elèv yo aprann lakay yo) nan Lendi, 21 septanm. Pou dat kle, tanpri revize prezantasyon sa a.

Klike la a pou konekte avèk liy PREZANS lan . Fè nou konnen absans ak arive anreta.

Need help navigating sites and platforms and learning tools needed for this year? Here they are
 
This is how much we missed you.  Welcome back videos from teachers are here.
First Day of School Websites by Grade: Take a look!
BGA Summer Learning Assignments: 

Plasman Aprantisaj Ete BGA: Klas 7yèm & 8yèm Klas 9 & 10è Klas 11 & 12

** OPSYON APRANN POU TONBE ** REPONN VANDREDI 4 SEPTANM **

Kòm ou konnen, elèv yo gen 2 opsyon pou ale lekòl ane sa a.

 

Opsyon nan premye se tout aprantisaj aleka, kote elèv yo rete lakay yo epi konekte nan Zoom pou klas yo.

Opsyon nan dezyèm se aprantisaj ibrid, kote elèv yo ale nan bilding lekòl la de jou nan yon semèn ak aprann nan kay sou klas Zoom rès la nan semèn nan.

Si ou pa ranpli yon sondaj epi chwazi ki opsyon ou prefere, ou dwe chwazi yon preferans. Men diferan fason ou ka mande preferans ou pou aprantisaj:

1) Imèl: reopening@bostonpublicschools.org

2) Rele: 617-635-9520 (anplwaye ak anplwaye plizyè lang)

3) Sou entènèt: bostonpublicschools.org/reopening

Enfòmasyon Transpò ki Enpòtan

·         Find more information on Ride Safer, https://cdn.mbta.com/sites/default/files/2020-07/2020-07-23-ride-safer-guide-accessible.pdf

·         Find more information on COVID 19 at, https://www.mbta.com/covid19.

·         Find more information on Fall 2020 Bus Service Changes at,  www.mbta.com/servicechanges

Click here to see supplemental MBTA bus information for fall 2020

Tcheke paj sa souvan pou nouvo resous. Pou jwenn aksè, jis klike sou tèks la ble ki anba a.

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Scroll here

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.