Bon retou! Nou te manke ou!
Pandan w ap lakay ou

Resous, nimewo kontak, adrès imèl, ak sèvis sipò pou tout elèv, ki gen ladan elèv k ap aprann lang angle ak elèv ki gen andikap.

Click the open door for a virtual tour of BGA.
Front Door Landscape edited.tiff

Pwofesè BGA, administratè, ak konseye yo okipe kontakte fanmi yo pou asire ke tout moun gen enfòmasyon yo bezwen pou rekòmanse aprantisaj aleka. Reyinyon fanmi yo (vityèl) yo te pwograme pou kòmansman semèn pwochèn lan. Nivo klas, dat ak lè yo pral ki nan lis isit la epi ou pral resevwa yon apèl lè yo pwograme yo.

Klike la a pou konekte avèk liy PREZANS lan . Fè nou konnen absans ak arive anreta.

Activities.png

Tout elèv BGA! Si ou enterese nan rantre nan yon klib oswa jis

pase kèk tan angaje nan yon aktivite reyèlman gwo, klike sou la

Aktivite san Patipri icon ak prepare yo dwe sezi!

Need help navigating sites and platforms and learning tools needed for this year? Here they are
 
This is how much we missed you.  Welcome back videos from teachers are here.

Tcheke paj sa souvan pou nouvo resous. Pou jwenn aksè, jis klike sou tèks la ble ki anba a.

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.