Sou nou

Misyon: Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirab nan kominote nou an ak sou latè.

OU
Travay

Travay nou se kè kontan ak onè nou. Elèv nou yo, fanmi yo, ansyen elèv yo, ak patnè yo tout konsantre sou lavni an ak sou bay chak BGA elèv ki gen opòtinite ki pral detire lespri yo, anim kreyativite yo, epi elaji orizon yo. Nou se yon gwoup dedye pwofesè, anplwaye sipò, ak volontè, ak privilèj pou angaje 6yèm rive 12yèm ane tout kapasite yo nan yon kourikoulòm solid ak rekonpanse ranpli ak defi ak rekonpans.

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.