Student At Home Learning Plan

Chè elèv ak fanmi,

Fèmti san parèy nan lekòl la se yon pati nan efò Vil nou an pou kenbe kowonaviris la ak pou kenbe tout moun an sekirite. Sa a mete fado inik sou tout moun nan nou, e nou tout ap fè tout sa nou kapab kenbe aprantisaj ou pandan y ap bilding lekòl la fèmen.

Pou asire ke elèv nou yo rete sou track ak klas yo, pwofesè BGA nou yo te kreye devwa aprantisaj sou entènèt ki ka fasil jwenn aksè. Yo atann pou elèv yo travay sou devwa yo pandan y ap lakay yo paske yo pral kenbe yo sou track ak aprantisaj yo epi fè li pi fasil pou yo pou fè tranzisyon retounen nan klas lè lekòl retounen.

Ou kapab jwenn tout enstriksyon, devwa, enfòmasyon pou kontakte pwofesè yo, ak resous sipò elèv yo si ou klike sou bouton ble ki anba a. Ou kapab tou voye yon demann pou asistans teknik bay Mesye Deckard lè l sèvi avèk bouton an vèt anba a.

In need of student support check-in or counseling? 

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.