Jeff Becker, Assistant Headmaster

Jeff Becker is the Assistant Headmaster for Boston Green Academy. Mr. Becker has been at BGA for 5 years after spending the previous two years in the Office of Legal Advisor for the Boston Public Schools as an Assistant Corporation Counsel. Prior to that, Mr. Becker spent fourteen years as an administrator, teacher and coach at a high school in Newton, MA. Mr. Becker earned his BA in Political Science and History from Boston College and his JD from Suffolk University Law School. When not working, he is spending time with his fabulous wife and three energetic children.

Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.