KOMISYON KONSÈY

Komisyon Konsèy Administrasyon Boston Green Academy se yon tablo volontè ki gen edikatè, mizisyen politik, lidè biznis, ak pwofesyonèl nan anviwònman an / enèji.
James Cater, Eversource
Alex Chu, Prezidan , Gwoup Konsiltan Piblik
Theresa Colon , Reprezantan Paran yo
Angela DeFranco, Direktè Jesyon Pwodwi, Hubspot
Ada Diaz , Reprezantan Paran
Amanda Downey , Senior Counsel, National Grid
John Keller , Senior Investment Counselor, The Colony Group
Martha Pierce , Vis Prezidan , Ansyen Konseye Edikasyon pou Majistra Menino,
Vil Boston
Molly Schen , Direktè Pwogram Kwasans ak Devlopman, Istwa Fè fas a
ak nou menm
Nikki Tabron, Vis Prezidan Edikasyon. Thompson Island Outward Bound
Aimee Van Wagenen , Pwofesè ELA, Reprezantan Fakilte BGA
Casel Walker , Konsiltan Edikasyon ak Fasilitatè Sipò, Travo Lekòl la
Ashley Zahlaway , Imanite Pwofesè, Reprezantan Fakilte BGA

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.