Erin Capasso, SPED Math Teacher, Middle School

Mrs. Capasso is starting her 14th year in education this school year. She is starting her 6th year at BGA as the math/science special education teacher. I believe that any human can learn, when challenged and nurtured. I believe in having high expectations for all students, it is amazing what they can achieve! I received my Bachelor of Science degree in Education and Sociology and a minor is Business, from Salem State University in 2007. I also earned a Masters Degree in Moderate Disabilities from Cambridge College in 2010. When Mrs. Capasso is not at BGA you can find her at home watching sports with her husband and four children. #GoPats!

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.