College and Career

Eksplore lyen sa yo pou jwenn plis enfòmasyon sou kolèj BGA gradye ale; resous pou elèv, paran ak gadyen, ak pèsonèl kolèj ak karyè nou yo .

College and career newsletter.jpeg

Misyon Depatman Kolèj ak Karyè:

 

Pou asire ke tout elèv yo prepare pou pouswiv objektif endividyèl yo apre lekòl segondè nan ale nan kolèj oswa anbakman sou yon chemen karyè patikilye.

 

Nou prepare tout elèv pou soumèt aplikasyon pou kolèj ak pwogram karyè atravè peyi a atravè sipò avèk eksplorasyon karyè, kolèj ak aplikasyon pou èd finansye, ak devlopman nan entèlijans sosyal / emosyonèl ak "ladrès mou".

Pèsonèl kolèj ak karyè nou gide elèv yo nan pwosesis aplikasyon kolèj la, tankou seleksyon kolèj, egzamen antre, nwa ak boulon aplikasyon yo, ak èd finansye. Nou travay pou kreye opòtinite pou elèv nou yo nan tou de lekòl presegondè ak lekòl segondè yo angaje yo nan aktivite ki ankouraje yo wè ke siksè akademik yo ak opsyon lavni yo ale men nan men, abouti nan sipò entansif ak juniors ak granmoun aje. Nou jwi travay la pou jwenn konnen elèv nou yo ak idantifye opòtinite apre lekòl segondè ki se yon bon matche ak pou enterè yo, talan, ak pasyon.

Asire w ke w tcheke Bilten nouvèl nou an ki plen ak konsèy ak koneksyon!

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.