Liz Adam, SPED ELA Teacher, Middle School

Liz Adam is a special education teacher and a Wilson Dyslexia Practitioner in our middle school; she teaches both reading and science. Ms. Adam has been educating students for over 15 years and has been at Boston Green Academy since 2014. "Our brains are like muscles - challenges, mistakes, and practice make it grow stronger. Therefore I consider myself a personal trainer for my students. Helping them strengthen their skillset through support, challenges, and practice. When they feel like they can't do something I remind them they can." Ms. Adam lives in Boston with her husband and their dog, Goodie. She has 2 grown children, a daughter, Maya and a son, Casey. Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.