Kontakte nou

Tanpri itilize enfòmasyon ki anba a pou kontakte lekòl nou an:

 

Boston Green Academy

20 Warren Street

Brighton, MA 02135

Main Office: (617) 635-9860

Fax: (617) 635-9858

General email: info@bostongreenacademy.org

 

Pou pwoblèm prezans, tanpri rele Biwo Main oswa imèlattendance@bostongreenacademy.org

 

Pou opòtinite enskripsyon, tanpri kontakte:enroll@bostongreenacademy.org or call 857-891-1742.

 

Pou manm pèsonèl espesifik, tanpri konsilte nou Staff Directory 

 

BGA Main Office la louvri pandan lè lekòl (7:45 am-3:30pm) nan tout jou lekòl yo jan sa endike nan  Boston Public Schools calendar. Pandan ete a, biwo BGA prensipal la fèmen pandan jiyè. Nou pral reponn tout mesaj lè anplwaye biwo retounen nan mwa Out. Nou gade pou pi devan pou tande nan men ou.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

BGA biwo prensipal la louvri lendi jiska vandredi
soti nan 7:30 a.m. - 3:30 p.m. Bilding lekòl la fèmen pandan mwa Jiyè a ak sou jou ferye lekòl la.

Twitter @BosGreenAcademy

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.