Darnell Stowers -  College, Career, and Internship Coordinator

Darnell Stowers is the College, Career and Internship Coordinator. Before Joining BGA, Mr. Stowers  spent 20 years working at a non-profit  organization that specializes in college access, financial aid, careers, loans options and assisting students and families with referrals to outside community organizations that assists students and families with resources for educational opportunities, financial aid, and career counseling. 

Mr. Stowers is passionate about community engagement and finding new and exciting ways to help students plan for their future, and motivated by helping students explore academic and personal growth. His experience has given him a deep compassion for students navigating the challenges of  higher education.

Contact Mr. Stowers here 

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.