Special Education and ELL Notices

Regilyèman pandan tout ane a, Konsèy pou Fanmi fè reyinyon pou fanmi li sou Edikasyon Espesyal ak sèvis ELL ak yon pwogram pou BGA. Tanpri Tcheke apati isit la souvan pou yon ti tan sou ou, ak yon dat pou reyinyon ak nan tout distri a. Tout Fanmi yo ap pop ou tou ale sou reyinyon yo pa lapòs, kidonk ou oswa ou pran enfòmasyon kontak ou ajou ak lekòl la.

Pandan fèmen lekòl Covid-19 la, n ap mete lis reyinyon espesyal Konsèy Fanmi yo sou paj lakay nou an , anplis de kontakte fanmi yo dirèkteman.

Kontakte Dre Woodberry nan 617 635-9860 avèk yon lide sou Konsèy pou Fanmi.

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.