Kòd abiman

Tout elèv lekòl presegondè yo oblije mete yon inifòm chak jou. Règleman inifòm nou an ede bati yon ekip inifye, inifye epi li vize pou diminye estrès la sou elèv la ak fanmi an lè y ap deside ki ekipe ki apwopriye pou lekòl la. Nou pral gen okazyonèl rad jou ki jou ke elèv yo ka eksprime tèt yo lib e apwopriye. Tanpri gade paj 17 Manyèl Elèv ak Fanmi pou plis enfòmasyon sou kòd abiman BGA.

Link bay founisè inifòm lekòl la

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.