Alicia Eberle, ESL Teacher

Ms. Eberle is an English as a Second Language (ESL) teacher for grades 6-12 at Boston Green Academy; and has been teaching ESL for 7 years. Ms. Eberle is originally from Michigan. She earned a bachelors degree from Central Michigan University with a concentration in psychology; she moved to Boston shortly after graduation and has completed two Master's degrees since- one in Education and the second in school administration. In her free time Ms. Eberle enjoys spending time with friends and family, kayaking and biking.

Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.