Cristin Forrest, ELA Teacher, Middle School

Ms. Forrest teaches Foundations of Literature 7 and 8 at Boston Green Academy, and has been with the school for four years. Before joining the BGA team, Ms. Forrest worked as an Impact Manager for City Year Boston for three years, supporting the Harbor Pilot Middle School and the Elihu Greenwood Leadership Academy. She was also an English high school teacher in St. Petersburg, Florida. She graduated from Stetson University in Deland, Florida with a bachelors degree in English. When not planning or grading assignments, Ms. Forrest enjoys running outside (not in the winter!), going to concerts and musicals, and spending time in with family in Miami, Florida. email

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.