Justin Garvey, SPED Teacher, Learning for Independence

Justin Garvey works as a teacher in the multidisciplinary classroom helping students increase the functional life skills and academic skills to the best of their abilities. He worked with students with multiple disabilities over the past 15 years in the classroom settings, therapy settings, after school programs, and as a respite care provider. Mr. Garvey is originally from Maryland and made the move up to Massachusetts five years ago to live closer to his lovely wife’s family. He study special education at Towson University in Baltimore Maryland and received a Bachelor of Science degree in special education. When Justin is not teaching he loves spending time with his wife and children. Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.