Brian Gonsalves, Director of Student Support

Mr. Gonsalves is the Director of Student Support Services at BGA. Before joining us, he was the Director of Student Support at Boston Day and Evening Academy, in Roxbury. Mr. Gonasalves holds a MSW from Boston College School of Social Work. He co-created a mentoring program for young men of color call MORE (Men, Organized, Responsible and Educated) in 2000 and currently co-leads the program at BGA. He enjoys traveling, hiking, biking, movies, music, golf, spectating sports, and spending time with family and exploring other cultures. Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.