Governance and Reports

Gouvènans

Nan BGA, Direktè a ap travay avèk Ekip Administratif la pou sipèvize operasyon lekòl la. Chak manm Ekip Administratif la sipèvize yon zòn nan lekòl nou an tankou ansèyman ak aprantisaj, operasyon, Sèvis Sipò pou Elèv oswa Pwogram Vèt yo. Chak zòn kontni ak ekip nivo nivo gen yon lidè ekip / fasilitatè ak tou de lekòl presegondè a ak lekòl segondè gen yon ekip sipò pou elèv.

 

Pwofesè yo ak anplwaye ki pa ansèyman yo rapòte bay evalyatè yo, administratè yo rapòte bay Direktè a, epi Direktè a rapòte bay Konsèy Administrasyon Boston Green Academy ak Sipèentandan Lekòl Piblik Boston yo. Pou plis enfòmasyon, tanpri al gade Tablo Chartganizasyon nou an.

 

Rapò ak dokiman yo

Tanpri klike sou lyen ki anba yo pou wè:

 

Kanè Distri ak Lekòl ki soti nan Depatman Edikasyon Primè ak Segondè

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.