Diferans vèt la

Atravè eksperyans aprantisaj deyò, pwojè mond entèdisiplinè reyèl, ak opòtinite lidèchip divès, BGA ranfòse elèv nou yo pou kreye yon mond ki pi jis ak dirab.

Thompson Island Outward Bound

Nou fyè dèske nou se yon lekòl patnè plizyè ane Thompson Island. Tout moun nan lekòl mwayen nou yo rete sou Thompson Island pou yon Immersion 3-jou aprantisaj avanti chak sezon otòn ak yon bilding ekip 1-jou ak lidèchip eksperyans chak prentan. Thompson Island Outward Bound inyore kiryozite ak pèmèt elèv yo pouse sot pase lide yo prejije nan sa yo ka reyalize.

Egzibisyon Green entèdisiplinè  

Nou defi elèv lekòl segondè nou yo konfwonte ak enpòtan anviwònman, sosyal, ak pwoblèm ekonomik pandan y ap abilite yo yo kreye chanjman nan pwòp vi yo ak pi lwen pase. Chak nivo klas fouye pwofondman nan yon pwoblèm dirab nan eksperyans aprantisaj mond reyèl (pwomnad, koleksyon done, entèvyou, rechèch) ak prezante rezilta yo ak solisyon nan fen nan ane egzibisyon yo. Gade videyo nou an !

Karyè Syans anviwònman ak

Chemen Edikasyon Teknik

Boston Green Academy se sèl lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston ki ofri yon pwogram karyè sou Syans Anviwònman ak Teknoloji. Elèv ki konplete chemen sa a yo prepare pou kontinye edikasyon yo nan kolèj oswa antre nan mache travay la nan yon varyete de anviwònman jaden tankou espesyalis kalite dlo, syantis anviwònman ak enjenyè, kominote yo ak ofisyèl eta a, ak lòt òganizasyon anviwònman yo mennen ankèt sou mond reyèl la pwoblèm anviwònman an. . Gradye nan pwogram chemen an Syans anviwònman yo sètifye nan Premye Swen ak CPR, 10-èdtan OSHA sètifika sekirite endistri jeneral, ak OSHA 40 èdtan Operasyon Waste Danjre. Elèv yo fòme tou nan dlo ize ak teknoloji dlo pou bwè, ak yo prepare yo pran Massachusetts Klas II Administratè Plant yo tretman Dlo Minisipal ak Massachusetts Klas I Tretman Dlo Bwè administre pa Eta a nan Massachusetts. Pwogram lan fini nan yon estaj 6-semèn ak yon òganizasyon anviwònman an oswa konpayi nan chwa yo. Tcheke lis kou a isit la .

Estaj pou granmoun aje : Pandan 4èm Peryòd la, tout elèv dènye ane yo konplete yon estaj a 6 semèn, a plen tan nan yon jaden dirab nan chwa yo.

In 1 propino

In 1 propino

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.