Kelly Hawkes, ELA Teacher

Kelly Hawkes is an English teacher and a Visual Arts teacher at BGA. She attended The University of Massachusetts Boston where she earned her undergraduate degrees in English and Studio Art, and a graduate degree in teaching and has worked in BPS for almost ten years. Ms. Hawkes is from South Boston, MA and currently lives in Lynn, MA with her husband and two Siamese cats, Skinny and Fatty. In her free time, Ms. Hawkes loves going to the beach, swimming and snorkeling, playing volleyball, painting pictures of sea life, and watching reality tv with her sister.

Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.