Nick Hildebidle, Physical Education Teacher

Mr. Hildebidle has been the Physical Education teacher and Athletic Coordinator at BGA since 2016. Prior to coming to BGA Mr. Hildebidle taught Physical Education in a number of other BPS schools for three years. Over that time, he worked with all grades from K-12. Before becoming a PE teacher, Mr. Hildebidle taught middle school social studies in Washington D.C. He has a BA in History from Trinity College and a Masters in Physical Education and Coaching from Boston University. When he is not working, Mr. Hildebidle is the Women’s Rugby coach at Boston University. email

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.