Matt Holzer, Headmaster

Matt Holzer has been Headmaster of Boston Green Academy since 2014 and was a founding staff member when BGA opened in 2011. He previously served as Co-Headmaster and Assistant Headmaster and helped to design and launch BGA as a member of the Founding Group. Prior to BGA, he served for five years as the Program Director for Humanities and Humanities Curriculum Coach for the Boston Public Schools, and taught high school for nine years in New York City and San Francisco. Mr. Holzer earned his Bachelor of Arts in Public Policy from Brown University and his Master’s degree in Education from the Harvard Graduate School of Education. Outside of school, Matt loves to go on outdoor adventures with his fabulous spouse and two amazing daughters. Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.