Naeemah Kennedy, Humanities Teacher, Middle School

I am a Roxbury native born and raised right in the heart of the city. While growing up in Roxbury I went to school in Newton as a part of the METCO program. Upon graduating high school I sought out something different and college traveled to Atlanta, GA to attend an HBCU (Historically Black College and University, an experience I shall never forget) however I graduated from our very own Northeastern University right in the heart of Roxbury. Over the last 15 years I have had the pleasure of working with students from across the city in grades 1-12 in the Boston Public School system. While I’m not at work I’m at home being a mom to two young men. I currently have the please of being the 7th and 8th grade Humanities teacher here at BGA, thank you for sharing your amazing young people with me.

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.