Ansèyman ak aprantisaj

BGA bay yon eksperyans akademik ki konsistan, klima ak kilti pou elèv ki nan 6yèm rive 12yèm ane. Lekòl mwayen, lekòl segondè ak aprantisaj pou endepandans (LFI) ap viv ak travay ansanm nan yon bilding lekòl piblik klasik ki te transfòme nan yon anviwònman cho, envite, ak sipò pou aprann ak dirijan.

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.