Stephanie Louis Charles, SPED Teacher,  Learning for Independence

Ms. Louis-Charles is currently a Special Education Teacher within the Living For Independence program (LFI) at Boston Green Academy. She was previously a Special Education Paraprofessional for LFI for three years. Before working at BGA, she taught 5th graders at a private school. Ms. Louis-Charles completed her undergraduate degree at the University of Massachusetts in Sociology and Economics. She recently completed her Masters in Behavior Analysis at Simmons College. In her spare time, Ms. Louis-Charles likes to spend time with family, collect comic books and foreign coins. Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.