Jamie Lyon, Science Teacher, Middle School

Jamie Lyon comes from Milford, MA and is a middle school science teacher at BGA. He studied anthropology and geoscience at UMass Amherst and education with the Boston Teacher Residency program. He is especially passionate about environmental science and ecology - he even lived in the woods for 6 months! He really likes to travel and has lived in some other cool places too, like South Korea and McMurdo Station, Antarctica. When he isn't sharing stories from these experiences with students, he likes to be long-distance hiking in the mountains and is also known to juggle from time to time (under his tutelage BGA now boasts 10 proficient middle school jugglers!). email

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.