Lucía Mandelbaum, Humanities Teacher

Lucía Mandelbaum teaches 11th grade Humanities. This is her 7th year with BGA. Prior to realizing her passion for teaching, Ms. Mandelbaum worked for several years making documentary films. She earned her Bachelor of Arts degree in International Relations from Clark University and a Masters of Arts in Teaching from Tufts University. When not in school, Ms. Mandelbaum can be found enjoying a burrito from Anna's Taqueria, having fun with her family, and curling up with a good book.  Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.