Marta Bausmer, School Nurse

Nurse B has been working for the Boston Public Schools since 2011. She have worked in long term care, clinical instruction for UMass Boston Nursing program and a summer camp nurse all over New England for various camps. Nurse B attended UMass Boston, where she received her degree in Nursing (BSN)  and for her Masters at Salem State University (MSN). In her spare time, Nurse B loves spending time with family, being around nature, cooking new foods and trying new recipes. She also plays on a women’s flag football team and fascinated by all things science. Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.