Briea McDaniels, Community Field Coordinator

My name is Briea McDaniels, I am from Dorchester Ma, and a Salem State graduate . I am currently one of the middle school Dean of Students at BGA. I have been working with Boston Public Schools for 7 years, but have been with the city of Boston for a total of 17 years. Prior to me starting in the school system I worked for the Boston Center for Youth and Families as a Street worker. I have enjoyed my years working in the school system as I continue to motivate and encourage, our students academically as well as developing them personally. Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.