Board of Trustee  Meeting Schedule  -  SY2021

All meetings take place on the first Tuesday of the month starting in September and running through June. When school is in session, all meetings take place in the school library at 20 Warren Street in Brighton, MA.  When the building is not accessible, meetings will take place at the same time via Zoom. If a member of the community wishes to attend a meeting per open law, please send your intention to Board Meeting Zoom link and we will send you all information prior to the meeting.

Meeting dates

September  1, 2020

October 6, 2020

Special Meeting of the Board as part of BGA's rechartering VisitThursday, October 15th 8 - 9 a.m.

Zoom link: https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/84554507002         Meeting ID: 845 5450 7002

 

November 3, 2020 - Changed to November 10, 2020. https://zoom.us/j/3502150815

December 1,2020

January 5, 2021

February 2, 2021

March 2, 2021

April 6, 2021

May 4, 2021

June 1, 2021

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.