Welcome to the BGA in-school School Store where you can spend your hard-earned Green Bucks on any of the items you see here. Because these are rewards for you doing the right thing, we want to know what else we can add to the store, so be sure to let us know.

As you look through the store to see what you want, notice that the "$" sign should actually read "Green Bucks"--but because we are so far ahead of the curve, the app has just not caught up to us yet.

When you find what you want, Click the "Add to Bag" button, follow the prompts and we will get in touch with the delivery of your purchase. And congratulations on doing the right thing! We are so proud of you.

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.