Pwojè Semèn

Pwojè Semèn se tan pi renmen tout moun nan ane lekòl la. Bay elèv yo opòtinite pou yo eksplore ide ak kote, eksperyans ak kreye, rèv ak reyalize, se yon eleman enpòtan nan yon edikasyon byen awondi. Pandan Semèn Pwojè (nan mwa avril pou lekòl segondè, nan mwa jen pou lekòl presegondè) elèv yo pa chita nan biwo yo oswa vire ant klas yo. Okontrè yo se nan kanpis - randone, monte bisiklèt, kwit manje, medite, anseye, danse, navige, pentire, pwoteje, eksplore, dekouvri ak angaje - ak kominote a pi gwo Boston ak pi lwen pase.

Pwojè Semèn bati kominote: li retire limit ant elèv yo ak pwofesè yo ak nan tout klas ak klas; li bay opòtinite pou kapasite fizik ak mantal ak pou fè yon diferans nan mond lan; li konekte elèv yo avèk biznis, gouvènman, enstitisyon ki pa pwofi ak kiltirèl; e li defi zòn konfò e bay yon sans plas nan ak pataje responsablite pou kominote mondyal la.

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.