Daphne Rameau, Humanities Teacher

After 3 years of serving as a Paraprofessional amongst other roles at BGA, I will be teaching Humanities 1, and I am excited and passionate about this role and working with my Humanitarians. I was born in Haiti, and moved to Boston, MA when I was 9 years old. I was a BPS student myself from elementary upwards to college. I majored in Psychology in college and currently enrolled at UMass Boston for History, M.Ed. In my spare time, I like to write (blog), watch unrealistic stories on HGTV, and play with my dog (think wishbone the dog). Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.