Resous pou fanmi
BPS Family Resource Page la gen ladan lyen ki mennen nan tout bagay sa yo:

Edikasyon pou granmoun, BPS
Komite Elèv nan Boston
Sèvis Timoun yo nan Roxbury
Countdown nan jadendanfan
East Boston Sant Sosyal
Angle pou New Bostonians
Sosyete Massachusetts pou prevansyon kwayans timoun yo
Biwo pou Avansman Imigran
Li Boston
Tech ale lakay yo
Timote Smith Rezo
Inyon kapital Boston
Urban fyète

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.