Janayra Santiago, World Languages Teacher

Ms. Santiago teaches Spanish II to sophomores, juniors and seniors at Boston Green Academy. Ms. Santiago, a native of Puerto Rico, moved to Massachusetts as a junior in high school. She obtained her Bachelor of Arts in Spanish and Sociology with a minor in Latin American Studies from the University of Massachusetts-Amherst. She is currently working on her M. Ed. at the secondary level at the University of Massachusetts-Boston. She started as an intern in the Academy of Public Service at the former Dorchester Educational Complex, after that she continued teaching at Monument High School and Excel High School at the South Boston Educational Complex. Before deciding to go into teaching Ms. Santiago was a paralegal at a small law firm in downtown Boston. When she is not in the classroom she enjoys spending time with family and friends, reading and traveling. Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.