Jacqueline Sims, Community Field Coordinator

Jacqueline Sims grew up in Boston, MA and attended Boston Public Schools. She graduated from Burdett College  and received an Associates Degree. Mrs. Sims has worked for BPS for over 20 years. She started as a Security Para and later transferred to Boston School Police. Mrs. Sims worked as a School Police Officer for 7 years in various Middle and High Schools. Mrs. Sims has worked at Monument High (Southie), and at Excel HS as a Community Field Coordinator before going green in 2014 and joining BGA,  She currently works as a CFC for the 9th & 10th grades. Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.