Chandler Smoak, Science Teacher, High School

Chandler Smoak has been teaching chemistry to 11th and 12th grade students in the Boston Public School system for the past 4 years. Prior to that, she completed her master’s program through the Boston Teacher Residency at the University of Massachusetts Boston with a focus on secondary science education. In her classroom, she is dedicated to creating an inclusive environment that fosters creative chemical thinking with a focus on real world applications while maintaining rigorous and effective practices for lifelong scientific curiosity. Outside of school, she enjoys baking, hanging out with her dog, and traveling. 

Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.