Anplwaye lis

Click on any bolded name for staff bio and email contact.

Adan, Elizabeth - Pwofesè Edikasyon espesyal

Bausemer, Marta - Enfimyè lekòl la

Becker, Jeffrey - Asistan Direktè

Bennett, Winston - Sekirite Paraprofessional

Berry, Jennifer - Koòdonatè Sèvis Edikasyon Espesyal (PT)

Betit, Krysta - Pwofesè ELA, Lekòl Segondè

Brea, Vanessa - konseye pedagojik, lekòl mwayen

Capasso, Erin - SPED Pwofesè Matematik, Lekòl Mwayen

Castillo, Ivana - ELA Pwofesè, Lekòl Segondè

Chessia, Julie - Pwofesè Syans. Premye sik segondè

Koton, Kelly - Sikològ Lekòl la

Creasey, Jackie - Pwofesè Matematik, Lekòl Mwayen

Dambreville, Derrick - LFI Pwofesyonèl, Aprantisaj pou Endepandans lan

Deceus, Soniel - parapwofesyonèl

Deckard, Ryne - Direktè Teknoloji

Dias, Kelsey - Pwofesè imanite, lekòl segondè

Donnelly, Chris - Pwofesè Syans anviwònman, lekòl segondè

Eberle, Alicia - ESL Pwofesè

Garvey, Justin   - SPED LFI Pwofesè, Aprantisaj pou Endepandans lan

Gomez, Noel - Enstriksyonèl Paraprofesyonèl, Lekòl Segondè

Gonsalves, Brian - Direktè, Sipò Elèv, Lekòl Mwayen

Graham, Cheryl - Pwofesè matematik SPED, lekòl presegondè

Grunert, jen - Koòdonatè Edikasyon Espesyal

Hall, Christine - Pwofesè Matematik, Lekòl Mwayen

Hansen, Amanda - Pwofesè imanite SPED, lekòl segondè

Hawkes, Kelly - Pwofesè ELA, Lekòl Segondè

Heney, Mari - Travayè sosyal SPED

Hollman-Rodgers, Tra'Neal - Pwofesè Matematik, Lekòl Segondè

Holzer, Matt - Direktè

Ibarra Carmona - Alexandra - ESL Pwofesè

Jeter, Shantell - Pwofesè Edikasyon Fizik

Jimenez, Thalia - Kolèj konseye Corp Konseye

Johnston, Matye - World Languages ​​Teacher, High School

Kelton, Lauren - Travayè Sosyal, Lekòl Segondè

Kennedy, Naeemah - Syans imanitè pwofesè, lekòl mwayen

Kun, Andrea - Devlopman Koòdonatè

Lefkowitz, Mia - ESL Pwofesè, Lekòl Segondè

Limage, Lekisha Pwofesè Syans ak Syans

Louis-Charles, Stephanie - SPED LFI Pwofesè, Aprantisaj pou Endepandans lan

Renmen, Reginald - Kominote Kowòdonatè Field, Lekòl Segondè

Mandelbaum, Lucia - Pwofesè imanite, lekòl segondè

McDaniels, Briea - Kowòdonatè Field Kominotè, Middle School

Murray, Audra - Pwofesè imanite, lekòl presegondè

Nibberich, James - Pwofesè Matematik, Lekòl Segondè

Nieves, Stephanie - Pwofesè Matematik, Lekòl Segondè

Padget, Tiana - Paraprofessional

Patterson, Jermaine - parapwofesyonèl

Perèz, Eric - parapwofesyonèl

Phifer, Erica - Pwofesè ELA, Lekòl Mwayen

Rameau, Daphnee - Imanite Pwofesè, Lekòl Segondè

Rangel, Corina - ELA Pwofesè, Lekòl Segondè

Rangel, Katie - parapwofesyonèl

Rios, Jennifer - Head Anplwaye Asistan

Robbins, Lisa - ESL Pwofesè, Lekòl mwayen

Rodgers, James - Parapwofesyonèl Enstriksyon, Lekòl Mwayen

Santiago, Janayra - Pwofesè Lang Mondyal, Lekòl Segondè

Seaforth, Taron - Paraprofessional

Segrest, Chamberlain - Direktè Pwogram Green yo

Shakespear, Eileen - Associate pou Pwofesè Devlopman ak Kolaborasyon

Sims, Jacqueline - Kominote Kowòdonatè Field, Lekòl Segondè

Smoak, Chandler - Pwofesè Syans, Lekòl Segondè

Squillace, Sam - Pwofesè Syans, lekòl presegondè

Stone, Cheryl   - Enstriksyon Paraprofesyonèl

Lè sa a, Jodi - konseye pedagojik, lekòl segondè

Theoharidis, Jacqueline - Pwofesè Biyoloji, Lekòl Segondè

VanWagenen, Aimee - Pwofesè ELA, Lekòl Segondè

Velez, Ariel - Pwofesè ELA, Lekòl Mwayen

Vorce, Jakòb - Pwofesè Syans, Lekòl Mwayen

Wilson, Erica - Pwofesè Fizik, Lekòl Segondè

Woodberry, Dre - Koòdonatè nan Enskripsyon ak Outreach

Wu, Carol - Pwofesè Matematik, Lekòl Segondè

Zahlaway, Ashley - Imanite Pwofesè, Lekòl Segondè

Zeng, Jessica - Bibliyotekè

In 1 propino

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.