Club elèv ak gwoup

Boston Green Academy sipòte anpil aktivite pou elèv, tou de pandan ak apre lekòl. Anba a se kèk nan opòtinite nou ofri pou elèv yo:

 

Club Atizay - apre lekòl vizyèl atizay opòtinite
Big Brothers Big Sisters- mentoring pou elèv lekòl presegondè ak segondè
BPS City Lig Espò an patenarya avèk Brighton High School- Volleyball, Soccer, Baseball, Softball, Football
Boston Advisory Council
Ti gason Basketball - Varsity, JV, ak entramural
Ekip deba - BGA patisipe nan Lig debaz Boston, youn nan pi gwo konpetisyon akademik nan vil Boston.
Ti fi Basketball - Varsity, JV, ak entramural
G.L.A.M. & Girls in Action - Girls leadership groups
GSA - Gay Alliance Alliance
Klib devwame - Sipò akademik apre lekòl
Entènasyonal Sèvis aprantisaj aprantisaj - Sèvis kominotè abouti nan yon vwayaj entènasyonal pandan Semèn Pwojè
M.O.R.E. & Young Man ki gen yon gwoup lidèchip pou gason ak gason
Deyò Club - Sèvis sèvis ak vwayaj lannwit lan
Prive Industry Konsèy - Estaj ak sipò travay
Scholar atlèt Zòn - sipò akademik ak espò antatik
Gouvènman elèv
Upward Bound (Inivèsite Boston)
Ekri Laboratwa - tutors pou sipòte elèv ekri apre lekòl

... ak anpil plis!

Local After School Program Options

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.