Sipò elèv yo

Nan Boston Green Academy, nou kwè anpil nan sèvi sosyete, emosyonèl ak fizik byennèt tout elèv yo, anplis de bezwen akademik yo. Nou envesti nan yon Ekip Sipò pou elèv ki gen talan ak solid pou elèv nou yo ka sèvi tou de andedan ak andeyò lekòl nou an avèk konpasyon, senpati, responsablite ak entegrite.

 

Ekip Sipò Elèv Boston Green (SST) vize bay yon parapli nan sèvis sipò nan kominote lekòl la. An jeneral, ekip la sipòte byennèt sosyal, emosyonèl ak fizik elèv nou yo, paran yo ak anplwaye yo. Ekip la gen de divizyon, Biwo pou Konsèy ak Byennèt ak Biwo Sipò ak Entèvansyon.

 

Biwo pou konsèy ak byennèt konsiste de travayè sosyal lekòl la, konseye pedagojik, konseye entèn yo ak enfimyè lekòl la. Inite Ekip gen ladan: Brian Gonsalves, LICSW Direktè Sipò pou Elèv, Vanessa Brea, Konseye Gid Konsiltatif Lekòl Segondè, Jodi Lè sa a, konseye pedagojik lekòl segondè, Mary Heney, LMHC, Edikasyon espesyal, Travayè sosyal, Lauren Kelton, Travayè sosyal lekòl segondè LICSW, ak Marta Bausmer, Enfimyè Lekòl la.

 

Biwo pou sipò ak entèvansyon konsiste de Asistan Direktè ak Kominote jaden kominotè ki kontwole kilti ak disiplin lekòl yo. Inite Ekip gen ladan: Jeff Becker, Asistan Direktè, Reginald Loving, CFC High School, Jaqueline Sims, CFC Lekòl Segondè, Briea McDaniels, CFC Middle School, Winston Bennett, CFC Middle School. Pou sipòte kilti lekòl Ekip Sipò Elèv la enkòpore apwòch jistis Reparasyon ak lòt modèl aprantisaj sosyal emosyonèl.

 

Ekip Sipò Elèv la tou patnè avèk sèvis Arbor Counseling, Pwogram Terapi Terapi Doktè Wayne, West End Boys ak Club Girls, Big Brothers / Big Sisters nan Massachusetts Mentor 2.0, ak lòt moun ki pran plon an avèk edike anplwaye ansèyman nou sou trauma enfòme pratik.

 

Pou kontakte Ekip Sipò Elèv la, tanpri rele BGA Main Office epi mande pou moun ou ta renmen pale avèk yo. Ou ka jwenn aksè nan biyo pou Ekip Sipò Elèv la isit la. Nou gade pou pi devan pou tande nan men ou.

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.