Summer Opportunities

STEAM Ahead & MIT Media Lab Workshop: Daily AI - Why Artificial Intelligence?: https://www.westeamahead.org/mit-medialab

 • Program Dates: June 22, 2020 - July 03, 2020

 • Free, 2-week, virtual, enrichment summer day program

 • Accepting Middle Students (6th, 7th & 8th Grades)

 • Curriculum: Machine Learning, Bias Investigation, Ethics & AI, The Future of AI, AI Career Paths

 • Program Partners: MIT Media Lab

 

Ron Burton Training Village - STEM Journey Program (Girls Only): https://www.westeamahead.org/rbtv

 • 2020-2021 Program Kickoff: August 23, 2020

 • Free, year-round program based on virtual learning and interactive field trips with S.T.E.M. companies

 • Accepting Girls in rising 6th - 11th grade 

 • Curriculum: Every year there is a different S.T.E.M. Theme

  • S.T.E.M. Journey Theme for 2020 is Zero Hunger

   • The girls will work throughout the year to examine this theme from all sides, looking at the effects of earth sciences, farming technologies, food distribution, and community awareness. 

 • Program Partners: Amazon, Reebok, Waters Corp., Raytheon, Northeastern Univ., Wentworth Institute of Tech., Bose, Mass Maritime  

 

2020 Summer Learning Academy: https://www.westeamahead.org/summer

 • Program Dates: July 06, 2020 - Aug. 07, 2020

 • Free, 5-week, virtual, enrichment summer day program

 • Accepting Rising 6th & 7th grade students

 • Curriculum: Coding, Math, S.T.E.A.M. Projects: (1) Music & Entrepreneurship (2) Food & S.T.E.M. and (3) Advance AI with MIT Media Lab

 • Program Partners: MIT, Google 

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.