Liy Green BGA

Vèt kanpe nan tout kourikoulòm lan

Sizyèm

Egzibisyon

Estaj

Kle

Vwayaj

Sèvis

Klas la

Setyèm

Wityèm

Nevyèm

Dizyèm

Onzyèm

Douzyèm

Hale Reservation
Boston Nature Center
Thompson Island OB
Green Apple Day of Service
Pwojè Semèn

Boston Nature Center

(Urban Ekoloji)
Thompson Island OB
Green Apple Day of Service
Pwojè Semèn

Boston Nature Center

(Urban Ekoloji)
Thompson Island OB
Green Apple Day of Service
Pwojè Semèn

Syans anviwònman
Klas CTE
Sevis kominote
Egzibisyon Green Cross-Curricular
Pwojè Semèn

Klas CTE
Sevis kominote
Egzibisyon Green Cross-Curricular
Pwojè Semèn

Pwogram CTE
Junior Revizyon
Sevis kominote
Egzibisyon Green Cross-Curricular
Green Jeni
Pwojè Semèn

Pwogram CTE (SY 2021)
Estaj Senior
Sevis kominote
Egzibisyon Green Cross-Curricular
Green Jeni
Green Fizik
Pwojè Semèn

EKSPOZE

ENGAGEMENT

Eksperyans

GLOSÈ

CTE Edikasyon Teknik Karyè (CTE) bay elèv ki gen tout laj ki gen ladrès akademik ak teknik, konesans ak fòmasyon ki nesesè pou yo reyisi nan karyè nan lavni yo epi pou yo vin aprann tout vi yo. BGA te resevwa sètifikasyon CTE nan Syans anviwònman.

Jou Sèvis la Elèv yo patisipe nan sèvis kominotè nan tout karyè BGA yo. Sipòte òganizasyon ki pa fè pwofi nan kominote a bay elèv yo plizyè pwen antre nan òganizasyon sèvis ak potansyèl chemen karyè ki koresponn ak enterè yo.

Semèn Pwojè Semèn Pwojè (diferan semèn pou elèv HS ak MS) pran elèv yo soti nan bilding lan yo eksplore eksperyans, pwojè-yo ak opòtinite travay ki baze sou ki ekspoze yo nan yon varyete opòtinite aprantisaj ak metòd pandan y ap sipòte devlopman ak pratik nan metacognitive ak 21yèm syèk ladrès.

Egzibisyon Kwa-Kourikoulòm Elèv ki nan klas 9 rive nan klas 12 yo tout oblije travay sou pwojè ki travèse zòn kontni ak pote ansanm rechèch yo nan yon egzibisyon kwa-curricular. Elèv yo devlope kapasite rechèch, ekriti ak pale piblik yo kòm tout eleman enpòtan nan yon egzibisyon siksè.

Estaj Katriyèm-peryòd granmoun aje tout ranplase travay yo nan lekòl la ak estaj, aprann valab ladrès ki baze sou travay, tcheke soti nan yon chwa karyè potansyèl, ak pran pratik ladrès mou tankou jesyon tan, rezolisyon konfli, kolaborasyon, ak responsablite.

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Scroll here

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.