Jodi Then, Guidance Counselor

Jodi Then is the High School Counselor at Boston Green Academy. Before joining BGA, Ms. Then spent 15 years working at a non-profit organization that specialized in college access and financial aid. In addition to counseling students and families on college admissions, financial aid and student loans, Ms. Then was responsible for training internal and external partners, including other high schools and non-profit organizations.  She also worked as a consultant for the Boston Public Schools District and the Department of College Counseling, creating curriculum to help students transition from High School to College, and has collaborated with district leaders on college access and financial aid initiatives. She is also a presenter for the Massachusetts Educational Finance Authority (MEFA), giving workshops to families on admissions to financial aid.

 

Ms. Then has presented her work for local, regional, and national organizations, including the National School Counselors Association (MASCA) and the National College Access Network (NCAN).  She holds a Master’s degree in Higher Education Administration from Boston University and a Master’s degree from Bridgewater State College in School Counseling. A resident of Boston, she loves camping and bike riding in New England with her husband and two boys.  email

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.