Jacqueline Theoharidis, Biology Teacher

Before BGA, Ms. Theoharidis worked at the Boston University Medical School as an instructor for Summer Lab, a high school laboratory course through City Lab. She recently received her Masters of Arts in Teaching from Boston University, specializing in Science Education. Before BU, she received her BS in Marine and Atmospheric Science from the University of Miami. When not planning lessons and labs for biology, Ms. Theoharidis enjoys baking sweet treats, taking cycling classes, scuba diving with the fishes, and cheering on the Miami Hurricanes.  

Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.