Aimee Van Wagenen, ELA Teacher

Before arriving at BGA, Dr. Van taught at Boston Arts Academy, UMass Boston, Boston College, and Central Connecticut State University. She has also managed operations and administration at The Fenway Institute of Fenway Health, a research and education center dedicated to improving health and well-being for LGBT people. Dr. Van earned a bachelor’s degree from George Washington University, a Master’s degree from UMass Boston, and a PhD from Boston College. In her spare time, Dr. Van likes to hike in and around Boston with her dogs, find new photography projects while learning new techniques, and read. Get in touch here

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.