Boston Green Academy Gid Aprantisaj Virtual pou Fanmi yo

 

Orè Gwoup Virtual kòmanse Lendi, 5/4

Kisa tout elèv ak fanmi ka atann:

 

 • Tout klas yo pral resevwa nòt ak tout konte travay! Lekòl kouri jiska 26 jen.

  • Nou pral pataje règleman an nòt an detay yon ti tan

 • Chak lannwit dimanch ap travay nouvo ap afiche sou sit entènèt la BGA pou ou

 • Pou chak nivo klas pral gen yon "Apèsi sou lekòl la chak semèn" pou ou ka wè tout travay ou nan yon sèl kote

 • Ou ka jwenn kòd pou tout klas sou Zoom.com nan Apèsi sou semèn ou

 • Pou chak klas pral gen travay pou fè anvan klas la satisfè ( pre-travay ), travay fè pandan klas la (travay nan klas), ak travay pou fè apre klas ak anvan pwochen an ( pòs-travay)

 • Prezans ap pran; Ki gen ladan klas ou, ou ta dwe fè 3-4 èdtan nan travay pou chak jou

 • Ou ka rankontre avèk pwofesè ou chak semèn pandan Orè Biwo vityèl oswa voye yon imèl ba yo nenpòt lè

 • Konseye yo ak pwofesè yo pral konekte avèk ou dirèkteman omwen youn pou chak semèn

Kesyon ? Kontakte Konseye etidyan ou a oswa pwofesè yo oswa voye yon imèl nan info@bostongreenacademy.org

Thank you!               Stay Focused!            We Are Here For You!

Misyon nou

Boston Green Academy resevwa elèv divès kalite tout kapasite, edike ak ranfòse yo reyisi nan kolèj ak karyè, epi prepare yo pou mennen nan dirabilite kominote nou an ak lemonn.

BOSTON GREEN ACADEMY
20 Warren Street
Brighton, MA 02135
617 635-9860 (telefòn)
617 635-9858 (faks)
info@bostongreenacademy.org

Scroll here

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

Boston Green Academy pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, idantite seksyèl, etnisite, oryantasyon seksyèl, mantal nan andikap fizik, laj, zansèt, pèfòmans atletik, bezwen espesyal, konpetans nan lang angle oswa yon etranje lang, oswa siksè akademik anvan.

Prim Nasyonal Riban Green BGA nan Depatman Edikasyon Etazini pou pratik tout vèt ak dirab nan lekòl nou an.